Helium, mijn ervaring en aankijken - Beschrijving: Briefpapier

 

                      Mijn berekenwijze voor gaan met driemix naar 78,7 meter diepte.       

 

 

                  index.    34. Berekenwijze en formules.      112.Index berekenwijze, nitrox en trimix deco tabellen.

 

 

1.

 Van internet, kort na die mogelijkheid daar toe, heb ik wat driemix informatie opgeslagen en vond daarin ook een aanraden de opstijging nu anders te doen verlopen.

 Kort na de opstijging al beginnen met wat korte stops, zo om de 5 meter.  Als op de driemix nultijd wordt opgestegen dan op 6 en 3 meter diepte even wat langer stoppen.

 Door het nu gebruik van drie gassen komen de verhoudingen wat anders te liggen. Vanaf 99 heb ik enkele lange driemix duiken gemaakt en daarbij dubbel zo lang

 weg gebleven als bij een perslucht duik. Volgens mijn berekening had ik nog een vrije duiktijd van zo 20 minuten.  Brak de duiken eerder af en dat door het gewoon

 t koud te krijgen, was er niet voldoende voor gekleed. Bij elke opstijging nam ik altijd wel een korte stop op 6 en 3 meter, dat voor alle zekerheid. 

 Door reuma en mede ook wat door mijn leeftijd (sinds januari 55) is er een extra verhoogde kans op een decompressie probleem. Tot een probleem is het niet gekomen.

 Dat dan toch ook weer aardig te danken aan een conditietraining programma van twee dagen zo 85 minuten en dan de derde dag even niet.

 Voor verder zoeken op het internet heb ik nog geen tijd gehad.  Het viel me op dat bij het even zoeken ik geen driemix decompressie tabellen tegen kwam.

  Die zijn er mogelijk ook niet daar er via twee eenvoudige formules snel even om gerekend kan worden.  Vele mengsels en omrekeningen op papier gezet en kan

 daar volledig nu uit putten.  Ga daarbij niet tot het uiterste daar mij nog niet bekend is h de exact de grenzen nu liggen.

 

2.

 Gebruik groot deels een standaard mengsel: 40 bar medicinale zuurstof + 40 bar helium + 120 bar perslucht.

 Dat geeft dan in de cilinders: 23,6 % zuurstof + 20 % helium + 47,4 % stikstof.  Voor een goed duikprofiel ga ik dan uit van een mengsel dosering van 15 liter per minuut.

 Voor het bepalen van de duiktijd moet worden uitgegaan van een pittig gesteld gemiddeld zuurstof verbruik en dat is dan 1,3 liter per minuut.

 Dat geeft dan een stikstof percentage van 53,8 % in de contralong en dat bepaald de lengte van de duik. Die 53,8 % zal een half procent lager zijn daar ook

 de wat helium toename niet gerekend wordt. Bij een rustige, recreatie, duik zal die 53,8 % gemiddeld dan op zo 49 % liggen.  Goed aan de veilige kant wordt dus gebleven.

 Met dat boven vermelde mengsel ligt dan de zuurstof veiligheid grens op 37,7 meter diepte en op die diepte wordt dan stikstof opgenomen als zijnde op 24 meter diepte.  

 Op 37,7 meter diepte kan dan uitgegaan worden voor de duiktijd bepaling van de 24 meter op de lucht decompressie tabel.  Een vrije duiktijd van 8 minuten wordt dan

 een vrije duiktijd van 40 minuten. Voor alle zekerheid zal ik dan niet langer dan 33 minuten onderblijven.  Zal pas tot de 40 minuten gaan als dan duidelijk is dat het

 verantwoord is en die wetenschap heb ik nog niet.

 

3.

 Zuurstof stikstof en helium hebben alle drie zo zijn negatieve kanten bij bereiken van de uiterste grenzen.  Een hoge concentratie zuurstof in dan t diep water

 zal in vrij korte tijd tot kramp verschijnselen gaan lijden bij ook dan het verlies van het bewustzijn.  Het is je goed houden aan de gestelde grenzen! 

 Stikstof kan rond de 30 meter al enige narcotiserende, hallucinerende effecten gaan geven.  Een hoge concentratie helium bij dan een lange tijd in diep water

 heeft ook zo zijn effecten op het lichaam, o.a. spier problemen.  Helium geleidt warmte zo 5 maal sneller en wordt 2,6 maal sneller in het lichaam opgenomen dan stikstof.

 Bij een hoge concentratie Helium zal via de longen veel warmte verloren gaan worden. Bij driemix duiken speelt dat probleem niet gezien dan het flink lagere.

 Ook wordt er door de sportduiker natuurlijk veel korter onder gebleven dan in de beroeps wereld. De mindere massa van de Helium, de geringere dichtheid,

 dat is weer een aardig gunstige.                                                                                                                   

 

4.

 Juist in een driemix mengsel worden alle gassen heel leuk gereduceerd!!!  Voor de sportduiker een ideale samenstelling. Deze blijft voldoende ver af van gevaar grenzen

 bij sportduik gebruik. Er zal nooit zolang onder gebleven gaan worden als in de beroeps wereld het geval is. De sportduiker moet ook niet gaan tot een uiterste,

dus ook niet verder gaan dan uiterlijk 100 meter diepte!!   Van de uiterste grenzen kan flink vandaan gebleven worden bij dan zeker nog een heel leuk duik profiel!!!!! 

Je moet goed beseffen en weten wr mee bezig te zijn en je gezonde verstand gebruiken, dan zal er voldoende ver van de problemen vandaan gebleven worden en blijft het leuk!  

Via een juist driemix mengsel is een diepte van 100 meter haalbaar, voor even maar en dan ook geen al te lange decompressie!  Met een driemix mengsel is goed een

wrak te bezoeken bij een bodem diepte dan van 90 meter, een sportduiker moet niet dieper gaan daar dieper gewoon niet interessant is gezien de dan veel t korte duiktijd. 

Het risico dan, bij ng dieper gaan, weegt zeker niet op!  De uiterste driemix diepte grens ligt op 130 meter.

 

5. A.

 Na een 30 minuten duik op 78,4 meter diepte, met een mengsel: 17,5% zuurstof 37,5% stikstof en 45 % helium, dan omgerekend naar lucht waarde een stop op

 9 meter, 6 meter en 3 meter diepte en in totaal 26 minuten die drie stops.  Die stops kunnen nu wat korter zijn gezien het mengsel wat dan wordt ingeademd.

 Die duik dan een mengsel dosering van 35 liter per minuut.  Bij nu beschikken over vier 4 liter cilinders gevuld tot 200 bar en 30 bar reserve rekenen:  16 maal 170 en dat

 delen door 35 = 77,7 minuten voor de duik. Via spoelen van het duiksysteem met mengsel voor en tegen einde van de duik en een verder verlies dan zo 10 minuten nog

 van die 77,7 minuten af rekenen.  Bij rekenen 1,3 liter zuurstofverbruik dan 40,7 % stikstof in de contralong.                                                                                                                              

 

 Wat nu zr van belang is zijn de nu te maken dieper water stops!!!!  Na opstijgen vanaf 78,4 meter dan een eerste stop van n minuut op 40 meter diepte.

 Dan op 30 meter diepte een stop van 1 minuut en op 20 meter diepte dan een 2 minuten stop en dat dan ook op 15 meter diepte.  Tot de 9 meter diepte dan

 een extra totaal aan stops van 6 minuten.  Volgens de luchttabel moet er dan vanaf 9 meter diepte in totaal 26 minuten aan stops genomen worden en die kunnen

 nu in totaal zo 6 minuten korter zijn. Dat zeker als vanaf 9 meter diepte een hoog zuurstof mengsel voor de decompressie wordt gebruikt.

 Dat kan dan door extra mee genomen cilinders en de snelle overschakeling.                                                                          

 

5.B.

 Via het opensysteem, als gewoon perslucht duiker dan, is via een driemix mengsel ook naar zo 78 meter diepte te gaan.

 Bij een goede duiktijd willen hebben dan een dubbel 12 duikset op de rug en onder elke elleboog nog een losse 10 liter cilinder.

 Nogal beperkend z bij een geringere duiktijd en ook nog eens flink dan een helium kostprijs, zo: 105,- !(kosten in 98)

 Ook de geleverde inspanning bepaald dan sterk!

                       

Een dubbel 12 liter set op de rug en nog twee losse 10 liter cilinders, dan: 200 bar 30 bar voor reserve = 170 bar.

170 bar maal 44 liter = 7480 liter mengsel.  Het gemiddelde mengselverbruik: 26 liter per minuut.  Mengsel als 5.A.

Op zo 73,5 meter diepte dan een verbruik van: 8,35 bar maal 26 L/min.= 217 oppervlakte liters per minuut.

Voor de afdaling en opstijging zo 8 minuten rekenen, dat geeft een verbruik van: 4,2 x 26 = 109,2 x 8 = 873,6 liter mengsel.

Gedurende die 8 minuten wordt 873,6 liter mengsel verbruikt.

Voor duik op 73,5 meter diepte: 7480 873,6 = 6606.4      217 / 6606,4 \ 30,44 minuten.

Uitgaande van een stikstof percentage van 40,7 %  dan geld op 73,5 diepte nu de 33 meter op de lucht deco tabel.

Dat geeft dan een vrije duiktijd van 12 minuten.  Een duiktijd van 18 minuten is haalbaar bij dan twee decompressie stops.

Op 6 meter diepte dan een stop van 3 minuten en op 3 meter diepte dan een stop van 9 minuten.

 

Tot een wat langere duiktijd is nog te komen bij dan extra cilinders aan het afdaaleind, voor de opstijging en de decompressie stops. 

 

 

5.C.

Zon duik is uitstekend te maken via het rebreath systeem bij dan wel goede aanpassingen voor zon duik!  Nu is ook de inspanning niet van invloed op mengsel voorraad. 

Via een constante dosering wordt er mengsel aangevoerd, de diepte is niet van invloed op die constante en dat ook de cilinder druk niet. 

Door de toenemende waterdruk neemt enkel het volume van de dosering af bij natuurlijk gelijk blijvende moleculen toestroom!                                           

 

Het zuurstof gehalte in de contralong dan wordt natuurlijk benvloed door een wisselende inspanning.  Dus voor decompressie bepaling moet dan uitgegaan

worden van een veilig gesteld gemiddeld zuurstof verbruik en dat is een verbruik van 1,3 liter zuurstof per minuut. 

Bij een vrij ruime dosering dan zal het stikstof gehalte in de contralong met niet meer dan zo 3,2 % toe nemen. 

Bij 1,3 liter zuurstof verbruik per minuut dan een percentage van 14,3% zuurstof in de contralong.                                                                                                                   

 

5.D.

Als ik met mijn opzet naar 78,7 meter ga met dan twee extra 4 liter cilinders en deze op de deksel van de set bevestigt en ook nog een extra twee liter cilinder

en die voor de buik, dan maar zo 43,- aan helium kosten.  Bij dan ook nog eens 77,7 minuten voor de duik, ongeacht de inspanning!!!  Voor spoelen van het

duiksysteem, boven en onderwater, gaat er dan wel zo 10 minuten hier vanaf. Die 67,7 minuten die dan over blijft steekt dan nog steeds flink af!! 

Ook kan ik zonder probleem nog een losse 8 of 10 liter cilinder mee nemen en dan gebruiken voor de afdaling en opstijging. 

Die cilinder kan ik dan snel aan en af koppelen en deze dus bij aanvang van de duik op het wrak daar goed achter laten. 

Z heb ik dan een voldoende capaciteit  voor het maken van twee duiken zonder te hoeven bij vullen, alleen even dan de absorptiekalk verversen. 

Ik word op het wrak niet belemmerd door grote los hangende cilinders.  In de cilinder voor de buik, voor het aftrim gebeuren en droogpak,

ook een mengsel en dat restant is dan te gebruiken bij het nemen van de decompressie stops vlak onder de oppervlakte. 

De twee liter cilinder in de set gevuld met een zodanig mengsel waarmee dan een lange decompressie aardig is te verkorten.

Die cilinder dan ook voor de eerste 12 meter van de afdaling, daar dan overschakelen op de hooft mengsel voorraad.

De twee liter is maar gering maar dat ook de dosering, zo 4 liter per minuut gezien het hoge zuurstofpercentage dan daarin.      

 

Bij een duik met een bodemdiepte van 78,7 meter dan  een zuurstof percentage van 17.5% in de vier 4 liter cilinders. Diepte gemiddelde van die wrakduik

zal kunnen zijn zo 70 meter, een driemix duikcomputer zou dan zo een extra 5 minuten kunnen aangeven. Zie zon computer nog wel komen.

Mijn opzet laat onderwater het switchen tussen de vier cilindervoorraden goed en veilig toe.  Ook kan ik door mijn opzet ook de werking van de constante

dosering goed horen en dat is hl prettig!  Ik ben heel langzaam en praktijkmatig naar deze opzet toe gegroeid, het is dus wel onderbouwd!!!                                                                                                    

 

5. E.

In de zomer van 01 en najaar ben ik nog tot een uitstekende opzet in de echt diepwater richting kunnen komen.  Wel met een nog wat laatste kracht inspanning,

was het z bezig zijn nu toch wel aardig zat geworden!  Met t weinig middelen en dat zeker geld, doende geweest en dat heeft dan zo zijn weerslag. 

Dat dan zeker bij het wel erg lange duur! Het is op een paar dagen na nog binnen de 20 jaar gebleven!  Wel nu leuk klaar en dat in een interessante tijd  er voor. 

De tijd moet ook wel rijp zijn en gezien de ontwikkelingen wereld wijd is dat zeker nu!                                                                      

 

5. F.

De dichtheid van een gas is bepalend en de dichtheid van de stikstof op 78,4 meter diepte is dan gelijk als zijnde op 36 meter diepte. 

Bij dus 37,5% stikstof in de cilinders en dan uitgaan van een stikstof percentage in de contralong, bij 1,3 liter zuurstof verbruik per minuut, van 40,7%. 

De stikstof dichtheid is dan gelijk als bij een gewone perslucht duik op 36 meter diepte.  In werkelijkheid is die 40,7% wat te hoog gerekend daar

natuurlijk bij dalen van het zuurstof gehalte in de contralong dan ook het helium percentage zal toenemen en dat reken ik dan niet. 

Die toename reken ik om naar stikstof en zo dus nog een extra veiligheid ingebouwd. Ook bij een recreatie duik, bij rustig rondzwemmen en veel stoppen,

zal dan de stikstof percentage in de contralong ng wat lager zijn.  Bij rustig doende zijn is er dus een aardige veiligheid nog in gebouwd. 

Het helium percentage in het mengsel is wel wat hoger, de stikstof percentage lager.  De massa van de stikstof evenwel is groter en ook de stikstof

moleculen hebben meer massa en dat geheel is nu bepalend betreffende de decompressie. De molecuul bewegelijkheid is constant en die ligt bij helium dus beduidend hoger.                        

 

De temperatuur doet de molecuul snelheid benvloeden.  Na het vullen van een perslucht cilinder, via de compressor, is deze flink warm geworden en gestopt wordt bij 200 bar. 

Na afkoelen en bij de omgeving temperatuur, dan zal de druk zijn af genomen tot zo 185 bar door de dan verminderde molecuul snelheid. 

De kracht van de druk ligt dus in de hoeveelheid moleculen, op 10 meter diepte is die hoeveelheid verdubbeld en dus een verdubbeling van kracht. 

Op 20 meter diepte dus drie maal groter en op 30 meter diepte dan 4maal, enz.                                                                                       

 

5. G.

Dat de druk op 78,4 meter diepte veel hoger is dan de druk op 36 meter diepte maakt niets uit betreffende de snelheid van de stikstof opname. 

De druk op het lichaam wordt, gezien de samenstelling van het lichaam, gelijkmatig in alle richtingen direct door gegeven en de druk van het ingeademde

mengsel neemt evenredig met de diepte toe en blijft dus altijd gelijk aan de diepte waarop men is.  Op welke diepte dan ook een overdruk zal er nooit in

de long zijn, altijd dus een evenwicht.  Het lichaam verdraagt ook geen overdruk en een zeer geringe zal dan ook voor ernstige problemen gaan zorgen. 

Een duiker welke zeer verkouden is kan nog net tot 2,5 meter diepte komen, bij dieper gaan zullen de trommelvliezen scheuren. 

Is de doorgang naar de voor hooft holte verstopt dan gaat dat op twee meter diepte dan en pijn gevoel geven en zullen er kleine bloed vaatjes gaan knappen. 

Dus op 78,4 meter diepte wordt de stikstof opgenomen naar dichtheid en die is dan gelijk als dus een zelfde duik met perslucht op dan 36 meter diepte.

 

 Geheel onder zal ik mijn berekenwijze van de wrakduik naar maximaal 78,4 diepte tonen.                                                                                                         

 

 

6.

De bloed circulatie is nogal bepalend, de decompressie tabellen zijn op een gemiddelde gebaseerd bij uitgaande van een goed postuur in goede conditie. 

Wordt de gehele duik nu bovenmatig inspannend met dan een flink snellere bloed circulatie er zal dan meer stikstof  worden opgenomen dan in de tabel

mogelijk is gesteld en daar moet goed rekening mee gehouden worden!  Bij in een slechte conditie verkeren, onder andere door een sterke en diep gaande

oververmoeidheid dan is het z al oppassen geblazen als toch gedoken gaat worden wat dan zeker niet verstandig is.  Als dan ook nog eens een inspanning

geleverd moet worden, ja, dan gaat het zeker fout.  Zon situatie heeft zich hier in de laatste helft jaren 70 eens voor gedaan!

Ook is het zeer oppassen kort na al een duik tot de decompressie grens!  Kort na de duik mag er dan geen inspanning geleverd gaan worden. 

Bij dat direct wl doen komt het t veel aan stikstof nog in de weefsels versneld vrij door de versnelde bloedcirculatie.

Dat kan dan alsnog een decompressie probleem gaan geven met dan een bezoek aan een decompressie tank!                                                                                                                       

 

7.

Het helium heeft een veel kleinere dichtheid en daar door een 2,6 maal snellere opname/afgifte in het lichaam dan stikstof en dat nodigt ook uit tot een

aangepast opstijging patroon en als opgestegen gaat worden als even terug vermeld dan zal het van die kant ook goed verlopen. 

Door de geringere dichtheid en minder massa van het helium zal er ook minder snel een bellen vorming optreden, minder snel dan bij stikstof. 

H die verhouding precies ligt dat moet ik nog zien uit te vinden. Is de 45% helium gelijkwaardig aan de stikstof percentage van 37,5%, is het gunstiger

of dat wat minder? Dat het helium in een mengsel juist is en onmisbaar bij het dieper gaan, dat al vanaf 30 meter, is wel duidelijk! 

Het is dan even goed rekening houden met zo het een en ander.

 

a20-mengsel-maken-juli-018.

Een driemix mengsel maken is simpel, zorgen dan dat alles schoon is en doorgeblazen en bij samenstellen dan goed met de

temperatuur rekening houden!  Eerst altijd het helium en dat is logisch, dan verder aanvullen met medicinale zuurstof en dan

af maken met perslucht via de compressor. Z dus voor het derde seizoen leuk en probleemloos bezig geweest! 

Ik heb een grote manometer in gebruik, met een maar grove aflezing en dus eigenlijk niet een juiste.  Jaren terug deze eens gekregen. 

 Een meer juiste aanschaffen zou me zon 450 gulden gekost hebben en dat had ik niet liggen!                                                                                               

 

In mei 00 eens het al vanaf september in zittende mengsel op zuurstof percentage kunnen controleren. 

Enkele leden van de club kwamen tot een voorzichtige eerste en dat een verhoogt zuurstof mengsel in de cilinders. 

Een zuurstofpercentage meter werd door hen aangeschaft en zo kreeg ik dan ook eens de gelegenheid. 

In mijn driemix mengsel moest het zuurstof gehalte 32% zijn en daar ik er niet zeker van kon zijn hield ik rekening met

een fout marge van zo 2%.  Na meting bleek het percentage 32,4% te zijn!  Dat houdt tevens in dat dus ook de andere

percentages aardig zuiver zijn.  Ik liet toen wel het mengsel uitstromen en maakt vlak voor de duik een vers. 

In september 00 bleef het mengsel weer in de cilinders en nu tot half juli 01. 

De druk bedroeg nog 200 bar en het mengsel rook nog prima en dus niks mis mee.  Half juli ging ik met dat mengsel onder bij

ook nog eens een testduik, deze verliep goed.  De eerste rebreath duik dat jaar.                                                                                                                  

 

 

 

 

9.

De eerste driemix duik die zomer kort na een pittige verandering, welke op 20 juni werd ingezet naar nu een meer diepwater opzet.  Op een wrak midden in de

route boven het eiland.  Een goed a19-doseer-3onderwater zicht toen: zo rond de 9 meter.  De grootste diepte bedroeg zo 26,5 meter.  Het werd weer een aardig lange duik,

zo 50 minuten en geen problemen!  Toch zal ik dat z nooit meer doen, na twee maanden dan wel een weer vers mengsel, het was even ook

z uitproberen.  Wel viel me op dat de naald van de manometer wat sneller zakte en dat mocht niet. Direct na de duik even controleren. 

Draaide een afdicht plug los en uit de opening kwam wat water en dat mocht niet.  Een echt probleem was dat totaal niet. 

Door dat inkomende water liep enkel de dosering op, van 15 liter per minuut naar zo 19 liter per minuut.  Wel een dan nog wat gunstiger

duikprofiel en dat was z niet nodig.  De duik was berekend op de 15 liter, het was zonde van de 4 liter te veel. 

Het nieuwe doseersysteem geheel met zijn extras was speciaal gemaakt voor het goed en veilig dieper kunnen gaan en een draaibank

is er voor niet aan te pas gekomen!  Het moest alternatief gebeuren via gemaakte hulpstukken op de in huis staande kolomboormachine (zie foto)

en dat was z zker niet gemakkelijk!!  De behuizing van dat systeem moest via twee delen, in een keer dan een t veel aan vibratie en daar

kampte ik toch al z behoorlijk mee!  In die samenstelling las bleken nog twee hele kleine lekjes te zitten.  De eerste was zo gevonden,

de tweede gaf flink problemen en om er uiteindelijk bij te komen moest er eerst een onderdeel af worden ge zaagt en toen was het redelijk

gouw bekeken!  Ook gaf nog een belangrijke 0 ring een heel kleine lekkage en dat lag aan een nog niet voldoende glad gekregen deel binnen in. 

Via nog een kunst greep loste ik dat goed op, dat wees de langdurige test wel uit!  Bij de volgende driemix duiken was het nu O.K. 

De laatste was op 24 augustus en in een al aardig gevorderde zeer diepwater opzet en deze maakte ik in oktober verder af.

 

10. A.

In oktober bevestigde ik nog heel aardig twee 4 liter cilinders op de deksel en de daar vanaf komende lagedruk slang kan ik uitstekend nu op het doseersysteem

aansluiten en afkoppelen als eerst een losse nog extra cilinder wordt mee genomen.  Het rebreath set was al aardig op gewicht en z dus nog zwaarder maar wl te doen. 

Flink beter dus z dan met de extras bij het onder gaan met dan gewone perslucht cilinders!  Ook die maand vertaalde ik mijn opgedane kennis nog even in een

vl betere opzet, dat op papier. Met die opzet is dan het smerigste en koudste water te nemen.  Die set dan 8 cm. minder hoog en 5 cm. dunner. Door een nu

aluminium opgezette en gesoleerde absorptie patroon dat geheel dan z juister en lichter.  Ook dan de contra long dichter naar de rug gebracht en veel platter,

de adem karakteristiek zal dan ook beter zijn.  De gehele techniek in dat set is geheel anders opgezet, praktischer!

 

 

a26-snelkopp-met-afsl-nov-010. b.                                                                                                                           

Er volgden nog wel wat aanpassingen aan de nieuwe reduceer/doseer opzet. Als laatste, in november, nog even

drie grote R.V.S. snel aan koppelingen goed aan gepast er voor.  Bij 10 bar waren deze al niet makkelijk aan te

koppelen en bij hoger zou het helemaal niet gelukken.  Kon er nog prima kleine afsluitertjes op lassen met er

schuin voor nog een ontluchting mogelijkheid en nu dus geen enkel probleem meer!  In januari nog iets, ter

een controle, aan dat doseersysteemhuis aangebracht.

 

11.

Naar diep water moet  gegaan worden door de sportduiker in een zuiver mechanisch opgezette en met een vast

mengsel in de cilinders.   Niet met een volledig censor gestuurd geval met een kostprijs van zo rond de 6 duizend dollar met een ook nog eens een dure jaarlijkse

onderhoud post!  Er zijn sportduikers zo gek en enkele hebben er dus al hun leven mee verspeeld!!!!  Ook in de nu op de markt gekomen tweemix (nitrox) rebreath

sets zie ik, z, niet zoveel.  Wel leuk voor de filmers tot in niet al te diep water.  Voor een duiker die mr wil beantwoord zon set niet, t gering van opzet! 

Dat niet alleen, via een gewoon tweemix mengsel is ook een lange duik op diepten voorbij de 27 meter niet mogelijk.  Bij er lang weg mee willen blijven 

zo tussen de 20 meter en 27 meter diepte moet dan gegaan worden tot aan de zuurstof veiligheid grens en daar hou ik zelf niet zo van.  Ook de maar 5 liter mengsel

cilinder geeft niet t over.  Met een driemix vulling is er tot 50 meter diepte wel mee weg te blijven en dan bij een dosering van 15 l/min. Toch nog in de praktijk

een 45 minuten voor de gehele duik met een dan goed duik profiel. Met zulke rebreath sets, welke nu verkocht worden, moet je zeker niet dieper gaan dan 50 meter,

voor dieper geeft het een t weinig.  Ter veiligheid aan dat setje nog een 3 liter cilinder met dan gewoon perslucht.  Krijg je problemen met zon set op zo 40 meter

diepte en is die duik al aardig gevorderd, dan zeer wel mogelijk een t weinig lucht tot veilig bereiken van de oppervlakte!  Ook dan geen mogelijkheid tot onderwater

in kunnen stellen van andere doseringen. Mogelijk kan in zon set een andere dosering worden in gesteld en dat dan bovenwater, dat is me niet bekend. De werking van

de dosering lijkt mij ook niet hoorbaar onderwater.  In mijn opzet ligt het een en ander wel even anders!  Daarin en om is de reduceer en reduceer/doseer opzet ook wel

even robuuster opgezet. Ik heb het hart van het gehele mengselsysteem goed naar buiten gebracht en hangt aan zo vijf LP slangen z goed voor me.  Ook een goede

controle en onderhoud z.

   

---

                 

 

   Nu de berekenwijze voor gaan via driemix rebreath naar maximaal 78,4 meter diepte.

 

 

Of dit z kan, daarvoor is mijn driemix kennis niet voldoende. Hoe verhoud zich het helium tot stikstof in dit mengsel. De stikstof percentage in de contralong bij

1,3 liter zuurstof verbruik is dan 40,7 %.   Het percentage helium is hoger en ligt op 45 %.  Ondanks het lagere van de stikstof heeft dat percentage een nog flink

grotere dichtheid en massa.  De stikstof percentage bepaald voor het grootste deel dus het duikprofiel.  Door het geringere van het helium zal dit gas sneller worden

opgenomen en ook weer sneller worden af gegeven. Gezien helium zal er minder snel sprake zijn van belle vorming in de bloedbaan.  Hoe exact het helium zich tot

stikstof verhoudt is mij niet bekend nog.  Of dus het onderstaande z kan, dat moet nog even goed na getrokken worden.  Dat flink langer kan worden onder

gebleven dat is duidelijk.  Naar 78,4 meter gaande zal ik nu geen tijd rekenen van 30 minuten, niet verder gaan dan 25 minuten. 

Wel dan 30 minuten bij dan zeker weten dat de gemiddelde diepte van de duik zo 71 meter is.

 

Een dosering van 35 liter mengsel per minuut wordt nu ingesteld.  Er zijn vier 4 liter cilinders voor de driemix duik en deze zijn gevuld tot 200 bar. 

Voor reserve 30 bar rekenen.  Voor de duik nu:  170 X 16 : 35 = 77,7 minuten. Bij start van de duik moet het systeem altijd even goed met mengsel gespoeld

worden en dat ook bij het begin van de opstijging en op zo 6 meter diepte.  Verder is er altijd wel wat mengsel verlies. 

Dus voor de duik geen 77,7 minuten rekenen maar zo 10 minuten minder.

 

In mengsel cilinders nu een lager zuurstof percentage ter niet overschrijden van de zuurstof veiligheidsgrens, onder de 21%. 

Voor het bepalen van de zuurstof dieptegrens ga ik uit van de waarde: 100 % zuurstof tot 5 meter diepte.

De absolute druk op 5 meter diepte is: 1,5 bar.  De duik is niet lang en is recreatief, zie dan de 1,5 waarde als een goed haalbare. 

In de cilinders nu 17,5 % zuurstof en in de contralong in rust dus lager en zo 16,9 %. Die 16,9 % zuurstof bepaald nu de diepte grens. 

De berekening: 0,169 / 1,5 \ 8,87   8,87 bar en dat is de druk op 78,7 meter waterdiepte.

 

In de cilinders nu eerst 90 bar helium, dan tot 105 bar gaan met medicinale zuurstof en tot 200 bar gaan via perslucht.

Slangen, koppelingen en afsluiters moeten vooraf goed schoon en door geblazen zijn.  Na laten afkoelen, na eerste vulling, dan na vullen tot de juiste druk.

 

Hoeveel zuurstof en stikstof in de 95 bar perslucht: 21 / 100 \ 4,76.   4,76 / 95 \ 19,95.   19,95 bar zuurstof in de 95 bar.

Aan stikstof dus:  95 19,95 = 75,05 bar. Totaal aan zuurstof nu: 15 bar + 19,95 bar = 34,95 bar.                Aan helium: 90 bar.

 

Percentage zuurstof nu: 200 / 34,95 \ 0,175      17,5 % zuurstof.      

Percentage helium nu:   200 / 90 \ 0,45                45 % helium.         

Percentage stikstof nu:  200 / 75,05 \ 0,375      37,5 % stikstof.       

 

Zuurstofverbruik in rust: 0,25 liter per minuut.

Zuurstofverbruik bij een wat hoog gesteld gemiddelde: 1,3 liter per minuut.

Zuurstofverbruik bij pittige arbeid: 2 liter per minuut.

 

( 0,175 X 35 0,25 ) : ( 35 0,25 ) = 0,169       Zuurstof percentage in rust: 16,9 %.

( 0,175 X 35 1,3   ) : ( 35 1,3   ) = 0,143      Zuurstof percentage gemiddeld: 14,3 %

( 0,175 X 35 2      ) : ( 35 2      ) = 0,125      Zuurstof percentage pittige arbeid: 12,5 %

 

Bij een dosering mengsel van nu 33 l/min. Dan bij een 1,3 waarde 14,1 % zuurstof in de contralong.

Bij een dosering mengsel van nu 37 l/min. Dan bij een 1,3 waarde 14,5 % zuurstof in de contralong.

De mengsel dosering mag dus wat variren.

 

(De zuurstof diepte grens berekening nu dan hier, die wijze is boven al weergegeven.)

 

Voor decompressie bepaling:  100% ( 45 % helium + 14,3 % zuurstof ) =  40,7 % stikstof.

 

Formule ter berekening:       

 

 Overeen komende Lucht Diepte (O.L.D) =  ( 40,7 : 100 ) X  (diepte + 10) X 1,265 10.

 

0,407 X 88,7 X 1,265 10 = 35,66   Dit afronden naar boven: 36.  

 

Op 78,7 meter diepte geldt nu de 36 meter luchtdiepte tabel. De 36 meter op de tabel geeft een vrije duiktijd van 10 minuten.

Dertig minuten geeft dan in totaal 26 minuten aan decompressie stops, een 30 minuten durende duik op een wrak bij bodem diepte van 78,7 meter is te maken. 

 

 

Nu de waarden tot en met de 9 meter op de lucht decompressie tabel: 73,5 meter diepte komt overeen met 33 meter op de luchttabel.  67,7 meter dan 30 meter.  

61,9 meter dan 27 meter.     56,1 meter dan 24 meter.   50,2 meter dan 21 meter.      44,4 meter dan 18 meter.   38,6 meter dan 15 meter.    

32,7 meter dan 12 meter.   26,9 meter dan   9 meter.

 

Een gewone persluchtduik naar 54 meter diepte (verder gaat de lucht tabel niet) en dan een duiktijd van 20 minuten, dat geeft dan aan stops in totaal: 65 minuten! 

6 minuten op 12 meter 6 minuten op 9 meter 8 minuten op 6 meter 25 minuten dan op 3 meter diepte.

 

 

 

 

                                                                                                         Boven.

 

 

 

---